Hur fungerar ett handelsbolag?

Ett företag kan vara ett handelsbolag. Då är det ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. Dessa kan vara privatpersoner eller företag. Ett handelsbolag ses som en juridisk person i sig själv. Det är bolagsmännen som bestämmer vem eller vilka det är som har rätten att öreträda bolaget och ingå avtal i bolagets namn.

Personligt och solidariskt ansvar

I ett handelsbolag är bolagsmännen alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort.

Personligt ansvar menas att då ska bolagsmännen ansvara med sin egen privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Tänk på att skriva kompanjonavtal

Det är rätt viktigt att skriva ett kompanjonavtal även om det är så att ni har ett muntligt avtal. I detta kompanjonavtal så ska allt ni kommit överens om skrivas ner. I det avtalet kan det regleras hur vinsten ska fördelas till exempel eller hur det ska gå till om en av bolagsmännen vill gå ur själva bolaget.  Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

I kompanjonavtalet finns det inga formella krav, men nedan finns det saker som kan vara bra att ha med.

I kompanjonavtalet bör ni reglera bland annat:

 • arbetsfördelning
 • arbetstider
 • uttag och andra förmåner
 • säkerheter för lån
 • ränta på insatt kapital
 • befogenheter, vem som har rätt att gör vad
 • hur överskott respektive underskott ska fördelas
 • på vilka villkor nya delägare kan ansluta sig
 • hur företaget ska värderas om en delägare vill dra sig ur eller avlider
 • åtgärder vid långvarig sjukdom
 • ömsesidig försäkring.

Handelsbolag kan ha anställda

I ett handelsbolag kan det finnas anställd personal. När någon anställs så finns det vissa förpliktelser och det kan därför vara bra att tänka lite extra på det personliga ansvaret. En revisor är inte ett måste att ha i ett handelsbolag, men alla handelsbolag är bokföringsskyldiga. Som delägare räknas man inte som anställd. 

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där vissa bolagsmäns ansvar är begränsat till vad de har satsat i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare. Kommanditdelägarna har normalt ingen rätt att bestämma om hur företaget ska styras. I kommanditbolaget måste det dock finnas minst en delägare med obegränsat ansvar, en så kallad komplementär.

28 Apr 2021