Hur fungerar ett aktiebolag?

Aktiebolag innebär ett företag där delägarna, som är detsamma som aktieägare oftast inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. För att kunna starta ett aktiebolag så krävs det att man lägger en så kallad kapitalinsats. Denna summa är 25 000 kronor och benämns som aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Det kan vara kontanter eller egendom som är till nytta för själva verksamheten. Det ska vara en revisor som värderar egendomen så att den går att använda som ett aktiekkapilta. 

Styrelse, vd och revisor

Ett aktiebolag måste ha en styrelse med minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant i styrelsen. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Det är bra att välja personer som har erfarenhet, kunskaper och bra affärskontakter att sitta i denna styrelse.

Ett privat aktiebolag kan ha en VD, alltså en verkställande direktör, men det är inte ett måste.  Publika aktiebolag måste ha en vd. Om bolaget ska ha en vd tillsätts den av styrelsen.

Det måste även finnas en revisor som är den som granskar aktiebolagets årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning av aktiebolaget. Är det ett litet aktiebolag så behövs det inten revisor. De aktiebolag som har revisor ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.

Om det är ett större aktiebolag så ska det finnas arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Det gäller bland annat företag som har mer än 25 anställda. Det är facket som utser arbetstagarrepresentanter.

Alla former av aktiebolag ska hålla bolagsstämma varje år. Under denna bolagsstäkmma så beslutas bland annat om årsredovisningen och hur företagets vinst eller förlust ska disponeras. Aktieägarna kan påverka aktiebolaget på bolagsstämman, där de väljer bolagets styrelse och eventuellt revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten.

27 Feb 2021