Näringsnytt

I Sverige har vi en hel del företag. De flesta företagen i Sverige är små, men det finns även en del stora. Bland svenska företag är det runt 0,1 procent av alla företag har fler än 250 anställda. Men de riktigt stora svenska företag som finns har ofta en betydande verksamhet utomlands.

Bland de största företaget i Sverige, efter antal anställda finns Volvo Car Ab, PostNord AB, Scania AB, Saab AB, ICA Gruppen AB och Hennes & Mauritz AB, bara för att nämna några. 

Under 2019 fanns det kring 1 000 000 svenska företag. Att sätta en exakt siffra på hur många företag som finns i det svenska näringslivet är inte alltid helt lätt. Mycket handlar om vad man räknar som ett företag.

I denna blogg är det inte endast de stora företagen som det är fokus på, utan även de små. Detta är helt enkelt en blogg som tar upp intressanta nyheter kring alla typer av svenska företag. 

 

Hur fungerar en enskild näringsverksamhet?

17 jun 2021

En företagsform som finns är enskild näringsverksamhet. Där är det endast en person som är ensam ägare och ansvarar för företaget. Det är ingen direkt gräns mellan företaget och dig som har det. Ett annat namn på enskild näringsverksamhet är enskild firma.

En enskild firma är ingen juridisk person

En enskild näringsidkare är ingen juridisk person. Det som används som ditt organisationsnummer är ditt personnummer. För din del innebär det att du som är en nskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson som gör alla saker och inte företaget. Det kan vara att hyra en lokal till exempel. Detta innbär även att det är du själv som måste se till att betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring.

Du kan ha anställda

Även om du har enskild firma så kan du ha anställda om du vill. Första gången du anställer någon så måste du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Du behöver inte ha en revisor som enskild näringsidkare, men det är ett måste att bokföra alla ekonomiska transaktioner i företaget. Det går bra att ha flera verksamheter i en enskild näringsverksamhet. Du bokför de olika verksamheterna tillsammans och betalar skatt för dem tillsammans.

Enskild näringsverksamhet kan drivas av makar tillsammans

Ett par som bor samman eller är gifta kan driva en nskild näringsverksamhet tillsammans. Det räcker med att en av er registrerar sig för F-skatt och moms för att sedan sköta den gemensamma redovisningen. Det som den andra parten bara behöver göra är att redovisa sin egen andel av inkomsten och det i sin egen inkkomstdeklaration.

Om det är så att er versamhet kräver särskild kompetens eller erfarenhet som bara en av er har betraktas den andra maken som medhjälpare. Den medhjälpande makens ersättning ska vara marknadsmässig. Endast den företagsledande maken kan bli godkänd för F-skatt.

Hur fungerar ett handelsbolag?

28 apr 2021

Ett företag kan vara ett handelsbolag. Då är det ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. Dessa kan vara privatpersoner eller företag. Ett handelsbolag ses som en juridisk person i sig själv. Det är bolagsmännen som bestämmer vem eller vilka det är som har rätten att öreträda bolaget och ingå avtal i bolagets namn.

Personligt och solidariskt ansvar

I ett handelsbolag är bolagsmännen alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort.

Personligt ansvar menas att då ska bolagsmännen ansvara med sin egen privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Tänk på att skriva kompanjonavtal

Det är rätt viktigt att skriva ett kompanjonavtal även om det är så att ni har ett muntligt avtal. I detta kompanjonavtal så ska allt ni kommit överens om skrivas ner. I det avtalet kan det regleras hur vinsten ska fördelas till exempel eller hur det ska gå till om en av bolagsmännen vill gå ur själva bolaget.  Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

I kompanjonavtalet finns det inga formella krav, men nedan finns det saker som kan vara bra att ha med.

I kompanjonavtalet bör ni reglera bland annat:

 • arbetsfördelning
 • arbetstider
 • uttag och andra förmåner
 • säkerheter för lån
 • ränta på insatt kapital
 • befogenheter, vem som har rätt att gör vad
 • hur överskott respektive underskott ska fördelas
 • på vilka villkor nya delägare kan ansluta sig
 • hur företaget ska värderas om en delägare vill dra sig ur eller avlider
 • åtgärder vid långvarig sjukdom
 • ömsesidig försäkring.

Handelsbolag kan ha anställda

I ett handelsbolag kan det finnas anställd personal. När någon anställs så finns det vissa förpliktelser och det kan därför vara bra att tänka lite extra på det personliga ansvaret. En revisor är inte ett måste att ha i ett handelsbolag, men alla handelsbolag är bokföringsskyldiga. Som delägare räknas man inte som anställd. 

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där vissa bolagsmäns ansvar är begränsat till vad de har satsat i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare. Kommanditdelägarna har normalt ingen rätt att bestämma om hur företaget ska styras. I kommanditbolaget måste det dock finnas minst en delägare med obegränsat ansvar, en så kallad komplementär.

Att börsnotera ett företag

9 mar 2021

Funderar du på att börsnotera ditt företag? Att börsnotera är det samma som att göra ditt bolag offentligt och det geom att notera det på börsen. Om ett företag börsnoteras så heter det att han gör en IPO. Det står för Initial Public Offering. När en börsnotering sker så innebär det även att bolagets aktier, de blir tillgängliga att handla med. Det för både andra företgag och privatpersoner.

Det innebär att allmänheten då har en möjlighet att köpa och sälja aktier i ditt företag. Den marknadsplats du valt för noteringen är även där köp och försäljning ser. I Sverige är det oftast  Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). 

Skälen till att vilja börsnoteras kan vara olika. Det kan vara att befintliga ägare vill sälja av delar av sitt aktieinnehav eller att man vill komma åt en nyemission för att få kapital till förvärv eller andra investeringar. 

Hur börsnoterar man ett bolag?

Det är ingen direkt enkel process att börsnotera sitt företag. Så är det något du funderar på, då bör du först planera samt göra en god analys över det hela. Det tar både tid, pengar och arbete att börsnoteras. Det är svårt att göra på egen hand och det krävs ofta att man kopplar in jurister, mäklare och revisorer. 

Jurister behöver du så att de kan ta hand om den juridiska processen med genomgång av legala handlingar, tillgångar, skulder, ägarförhållanden, avtal, organisation och så vidare. En revisor är bra ör att upprätta nödvändiga policys. Mäklare behövs för att värdera  aktien, rådgivning och prissättning.

Vanliga skäl till att börsnotera företag

Det finns som sagt flera olika skäl till att ett företag vill börsnotera sig. Ett skäl kan vara det att man helt enkelt vill få in kapital i företaget. Får man in nytt kapital på detta sätt är det enklare att växa sig större,förvärva andra verksamheter samt ge befintliga ägare en chans att sälja aktier och på så sätt få loss likvider. 

En annan anledning kan vara att man vill skapa en ägarspridning. Eftersom att en börsnotering gör att alla kan köpa- och sälja aktier i bolaget får man en bra ägarspridning och företaget kan gå från ett fåtal aktieägare till många aktieägare.

En börsnotering kan även göra att man får förbättrade chanser för företaget att få banklån. Dels då företaget är ett publikt bolag men även för att man klarat av processen med alla hårda krav om information som en börsnotering föregås av.

Hur fungerar ett aktiebolag?

27 feb 2021

Aktiebolag innebär ett företag där delägarna, som är detsamma som aktieägare oftast inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. För att kunna starta ett aktiebolag så krävs det att man lägger en så kallad kapitalinsats. Denna summa är 25 000 kronor och benämns som aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Det kan vara kontanter eller egendom som är till nytta för själva verksamheten. Det ska vara en revisor som värderar egendomen så att den går att använda som ett aktiekkapilta. 

Styrelse, vd och revisor

Ett aktiebolag måste ha en styrelse med minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant i styrelsen. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Det är bra att välja personer som har erfarenhet, kunskaper och bra affärskontakter att sitta i denna styrelse.

Ett privat aktiebolag kan ha en VD, alltså en verkställande direktör, men det är inte ett måste.  Publika aktiebolag måste ha en vd. Om bolaget ska ha en vd tillsätts den av styrelsen.

Det måste även finnas en revisor som är den som granskar aktiebolagets årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning av aktiebolaget. Är det ett litet aktiebolag så behövs det inten revisor. De aktiebolag som har revisor ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.

Om det är ett större aktiebolag så ska det finnas arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Det gäller bland annat företag som har mer än 25 anställda. Det är facket som utser arbetstagarrepresentanter.

Alla former av aktiebolag ska hålla bolagsstämma varje år. Under denna bolagsstäkmma så beslutas bland annat om årsredovisningen och hur företagets vinst eller förlust ska disponeras. Aktieägarna kan påverka aktiebolaget på bolagsstämman, där de väljer bolagets styrelse och eventuellt revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten.

Starta eget företag

26 jan 2021

Även om denna sida ska handla mest om företag i Sverige idag, så tänker ví att det även kan vara bra att ha tips och råd för dig som vill bli egen företagare. Att starta företag är något många tror är svårt och krångligt, men så är det inte. Det gäller bara att läsa på lite och vara väl förberedd. Det finns många bra sidor på internet som vänder sig till dig som vill starta eget företag eller som redan har startat ett. 

Du bör ha en bra affärsidé till att starta med samt fundera på saker som investering, budget, affärsplan, marknadsplan samt bokföring och redovisning.

Vilken form av företag ska du satsa på? 

Man kan idag starta ett företag i olika former. De former som finns är enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Om du är ensam så är det enskild firma som du ska satsa på.

Om ni är två eller fler så kan ni satsa på att antingen starta ett handelsbolag eller att aktiebolag.

Ett aktiebolag behandlas som en egen fysisk person kan man säga och ger den största ekonomiska tryggheten för ett företag. Ofta så riskerar man bara det insatta kapitalet som krävs när ett aktiebolag startas.